Witamy w systemie głosowania!

Zasady głosowania:

 • Głosować może każdy uprawniony mieszkaniec Rypina.
 • Oddanie głosu przez mieszkańca nie posiadającego zameldowania na terenie miasta jest możliwe po uprzednim dostarczeniu wniosku o wpisanie na listę uprawnionych mieszkańców.
 • Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz - elektronicznie bądź poprzez papierową kartę do głosowania.
 • Aby prawidłowo oddać głos, należy wybrać jedną propozycję z listy poprzez kliknięcie pola “Wybierz” przy wybranej propozycji.
 • Aby prawidłowo oddać głos należy podać PESEL, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.
 • W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego.
 • Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole.
 • Jeden numer telefonu można wykorzystać do zweryfikowania maksymalnie dwóch głosów.

Krok 1 z 3: Wybór projektu

Krok 2 z 3: Uzupełnij dane

Krok 3 z 3: Zweryfikuj dane

Wybierz projekt:

Twój wybór:

Wybrałeś:

Jeśli zakończyłeś wybór projektów, kliknij przycisk „Dalej“

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

Nieprawidłowy numer PESEL

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)– zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rypin, adres kontaktowy: Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@rypin.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań administratora, stosownie do ustawy z dnia 8 września 1990 roku o samorządzie gminnym oraz innych obowiązujących przepisów prawa. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy kompetencyjne lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do odwołania zgody.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji.
W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody – ma Pani/Pan prawo do
wycofania tej zgody w dowolnym momencie (poprzez kontakt z Administratorem lub osobiście: Urząd Miasta Rypin,
ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin.) z tym, iż wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę pamiętać, iż wycofanie zgody może dotyczyć tylko
tych przypadków i dotyczy tylko takiego zakresu danych osobowych, w których zgoda jest podstawą przetwarzania
danych osobowych i nie ma innych podstaw prawnych do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest warunkiem zawarcia umowy. W takich przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji zadań przez Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Zaznacz powyższą zgodę
Podany PESEL jest nieprawidłowy
Na podane dane została wydana karta do głosowania.
Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.
Numer
Nazwa i opis
Koszt
Wybór
1

Lekki plecak - odciążamy kręgosłupy naszych dzieci

Projekt zakłada zakup 76 szafek szkolnych typu skrytkowo-ubraniowych dla wszystkich uczniów szkoły, w których będą mogli przechowywać obuwie zmienne, ubranie wierzchnie, strój sportowy oraz podręczniki. (na specjalnych półkach). Działania: zakup 760 szafek, 76 modułów 10 osobowych = 760 szafek.
Koszt: 117 123,56 zł
2

Uroczyste obchody 100-lecia Rypińskiego Klubu Sportowego LECH RYPIN

Założeniem projektu jest organizacja eventu sportowo- rekreacyjnego na 100 lecie Rypińskiego Klubu Sportowego Lech, jako imprezy towarzyszącej Dniom Rypina. Działacze klubu chcą zaprosić wszystkich mieszkańców do wspólnej zabawy i świętowania 100 urodzin najstarszego rypińskiego klubu.
Koszt: 120 000 zł

Brak projektów

Zatwierdź swój głos

Weryfikacja SMS pomaga chronić głosowanie przed naruszeniami regulaminu.
To proste, bezpieczne i całkowicie darmowe. Żadne opłaty nie zostaną naliczane!
Jedyne co musisz zrobić to potwierdzić swój głos kodem przesłanym przez SMS.

Bez obaw - użyjemy Twojego numeru wyłącznie do weryfikacji głosu.
Numer nie będzie pokazywany innym użytkownikom ani przekazywany żadnym firmom.

Podaj numer telefonu

+ 48

Wprowadź polski numer telefonu

Pamiętaj! Możesz otrzymać tylko dwa kody na jeden numer telefonu komórkowego.

Wysłano kod SMS na numer:

Wpisz otrzymany kod z SMS

Wiadomość SMS z kodem otrzymasz w ciągu 3 minut.
W przypadku problemów z zasięgiem telefonu dostarczenie wiadomości SMS może się opóźnić. Pamiętaj! Dopóki nie użyjesz kodu z SMS, Twój numer telefonu oraz Dane osobowe nie zostaną zablokowane i możesz wysłać wiadomość SMS jeszcze raz.

Jeżeli problem się powtarza, Skontaktuj się z nami.